1e1 islam
DİNİ BİLGİLER
En Güzel Hutbeler
Dua Arşivi
Çocuklar İçin
Allah Dostları (K.S.)
=> Ahmet Mahmut Ünlü (Hayatı)
=> Ebu Hanife
=> Muhammed B. İdris Es-Safii
=> Ahmed b. Hanbel
=> İmam-i Mâlikî
=> İmam-i Buhâri
=> İbn-i Mace
=> Ebu Davud Süleyman
=> İmam-i Müslim
=> İmam-i Tirmizi
=> İmam Nesai
=> İbn Hacer el-Askalanî
=> Mevlana Celaledin-i Rumi
=> Haci Bektas-i Veli
=> Yunus Emre
=> Aziz Mahmud Hüdâî
=> Semseddin Ahmed Sivâsî (Kara Sems) hazretleri
=> Sivâsi Abdülmecit Efendi
=> İbrahim Hakki Efendi
=> Said Pasa Hazretleri
=> Molla Gürâni
=> Abdülhakim Arvasî
=> ibn-i Haldun
=> Süleyman Çelebi
=> Mimar Sinan
=> Mehmet Akif Ersoy
=> Muhammed ikbal
=> Hasan en-Nedvi
=> Necip Fazıl Kısakürek
=> İsmail Hakkı İzmirli
=> İmam Zühri
=> Osman Yüksel Serdengeçti
=> Sa’di Sirazî
=> İskilipli Atif hoca
=> Timurtaş Uçar
=> Cahit Zarifoğlu
=> Fethi Gemuhluoğlu
=> Ömer b. Abdulaziz
=> Hasan-i Basri
=> Akşemseddin
=> Ebu Yusuf
=> Hasan es-Seybani
=> İmam et-Taberi
=> İmâm el-Mâtürîdî
=> İmam el-Es'ari
=> İmam-i Gazzali
=> Muhyiddin-i Arabi
=> İmam Bûsîrî
=> Kurtubi
=> Kadi Beydavi
=> Ibn-i Kesir
=> Mevlana Câmi
=> İbn-i Abidin
=> Bediüzzaman Said Nursi
=> Süleyman Hilmi Tunahan
=> Mustafa Sabri efendi
=> Mehmed Zahid Kotku
=> Mevdudi
=> Hasan El-Benna
=> Seyyid Kutub
=> İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye
=> Taberi
=> Nesefi
=> Abdurresid I. Efendi
=> Mustafa Sibai
=> Abdullah Dehlevî
=> Abdurrahman el-Hazini
=> Abdurrahman Tagî
=> Ahmed Siranli
=> Ahmed Ziyaüddin-i Gümüshanevi
=> Bedruddin Zerkesî
=> Buhurîzâde Mustafa Efendi
=> Ebü’l-Hasan-i Sazilî
=> Firuzabadi
=> Gönenli Mehmet Efendi
=> Hariri
=> Hızır Bey
=> İbn Abdilber
=> İbn-i Kemal
=> İmam İbn Fevrek
=> İmam Mücahid
=> İmam-ı Muhammed
=> İmam Şa'bi
=> İmam Zufer
=> İmam-ı Şa’ranî
=> Izzeddin Kassam
=> Kınalızâde Ali Çelebi
=> Kuduri
=> Ömer Nasuhi BiLMEN
=> Şeyh Muhammed El-Hazîn
=> Zemahşeri
=> Alkame bin Kays
=> Ata bin Yesar
=> Ebu Nuaym
=> Ebu'l Hasan Es'Ari
=> Hammad Ibn Seleme
=> Muhammed Esed
=> Emir Abdülkadir
=> Necmeddin-î Kübra
=> Seyh Ahmed Es-Serif Es-Sünûsî
=> Muhammed Hamidullah
=> İslam Tarihi
Program İndir
Dini Hikayeler
RESİMLER
SOHBETLER
 

İmam Zühri

İmam Zühri

(52-124 h.)

 

 

İBN-İ ŞİHAB EZ-ZÜHRİ

Muhaddis ve tabiin'in büyüklerinden bir müctehid-i mutlaktır. Zühre bin Kilab bin Amr'a mensubdur ki «Kureyş kabilesindendir. Hz. Resûl-i Ekrem'in valideleri Amine (r.a.) da bu kabileye mensuptur.

Şeriat ilminde arkadaşları arasında meşhurdu. İmâm Malik, Süfyan Es-Sevrî, İbn-i Uyeyne ve sair büyük zâtlar kendisinden hadîs-i şerif dersi almışlardır. İlim çevrelerinde kendisinden sitayişle bahsolunurdu.

 

Fakihlerden İbn-i Dinar Hazretleri Zühri Hazretlerinin medh ve senasını işittiği vakit : "Bu Zühri kimdir? Bu kadar methini ediyorsunuz? Ben İbn-i Abbas ve İbn-i Ömer'den ilim aldım ve kendileriyle görüşmekle müşerref oldum. Zühri niçin benden faziletli olsun?" derlerdi.

 

Bir gün Zührî Hazretleri, Mekke-i Mükerreme'ye gelmişlerdi. Ömer bin Dinar'ın meclisine götürdüler: Zührî Hazretleri saatlerce konuştukça herkesi hayrette bıraktı. Zührî Hazretleri meclisten çıktıktan sonra : "Zühri'yi nasıl buldunuz?" diye sual edilince : "Vallahi bu Kureyşî gibi alim görmedim" dedi.

 

Adil Halifelerden Ömer bin Abdulaziz, muasırı olan Zührî hakkında, memleketinin her tarafına fermanlar göndererek Zührî Hazretlerinin ictihadı ile amel olunmasını istemiştir.

 

Hz. Zührî, meşhur yedi fakih'in malumatını hafızasına almıştı. Gece, gündüz ders mütalaasıyla vakit geçirirdi. Hücreleri en iyi kitaplarla dolu idi. Birini bırakıp diğerini okurlardı. Bu halinden şikâyet eden hanımı : "Senin bu kitaplar ile uğraşmaklığın, üzerime üç hanım almaktan fenadır" diyerek kadınlık fıtratını meydana koymuştur.

 

Hz. Zührî, 72 yaşında, Hicrî 124 senesinde ahirete intikal eylemiştir. Vefatından sonra çok hüzünlü mersiyeler yazılmış ve marifet erbabını ağlatmışlardır. Allah ona rahmet etsin.

                        
                           Facebook'ta Paylaş
Bugün 92023 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol