1e1 islam
DİNİ BİLGİLER
En Güzel Hutbeler
Dua Arşivi
Çocuklar İçin
Allah Dostları (K.S.)
=> Ahmet Mahmut Ünlü (Hayatı)
=> Ebu Hanife
=> Muhammed B. İdris Es-Safii
=> Ahmed b. Hanbel
=> İmam-i Mâlikî
=> İmam-i Buhâri
=> İbn-i Mace
=> Ebu Davud Süleyman
=> İmam-i Müslim
=> İmam-i Tirmizi
=> İmam Nesai
=> İbn Hacer el-Askalanî
=> Mevlana Celaledin-i Rumi
=> Haci Bektas-i Veli
=> Yunus Emre
=> Aziz Mahmud Hüdâî
=> Semseddin Ahmed Sivâsî (Kara Sems) hazretleri
=> Sivâsi Abdülmecit Efendi
=> İbrahim Hakki Efendi
=> Said Pasa Hazretleri
=> Molla Gürâni
=> Abdülhakim Arvasî
=> ibn-i Haldun
=> Süleyman Çelebi
=> Mimar Sinan
=> Mehmet Akif Ersoy
=> Muhammed ikbal
=> Hasan en-Nedvi
=> Necip Fazıl Kısakürek
=> İsmail Hakkı İzmirli
=> İmam Zühri
=> Osman Yüksel Serdengeçti
=> Sa’di Sirazî
=> İskilipli Atif hoca
=> Timurtaş Uçar
=> Cahit Zarifoğlu
=> Fethi Gemuhluoğlu
=> Ömer b. Abdulaziz
=> Hasan-i Basri
=> Akşemseddin
=> Ebu Yusuf
=> Hasan es-Seybani
=> İmam et-Taberi
=> İmâm el-Mâtürîdî
=> İmam el-Es'ari
=> İmam-i Gazzali
=> Muhyiddin-i Arabi
=> İmam Bûsîrî
=> Kurtubi
=> Kadi Beydavi
=> Ibn-i Kesir
=> Mevlana Câmi
=> İbn-i Abidin
=> Bediüzzaman Said Nursi
=> Süleyman Hilmi Tunahan
=> Mustafa Sabri efendi
=> Mehmed Zahid Kotku
=> Mevdudi
=> Hasan El-Benna
=> Seyyid Kutub
=> İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye
=> Taberi
=> Nesefi
=> Abdurresid I. Efendi
=> Mustafa Sibai
=> Abdullah Dehlevî
=> Abdurrahman el-Hazini
=> Abdurrahman Tagî
=> Ahmed Siranli
=> Ahmed Ziyaüddin-i Gümüshanevi
=> Bedruddin Zerkesî
=> Buhurîzâde Mustafa Efendi
=> Ebü’l-Hasan-i Sazilî
=> Firuzabadi
=> Gönenli Mehmet Efendi
=> Hariri
=> Hızır Bey
=> İbn Abdilber
=> İbn-i Kemal
=> İmam İbn Fevrek
=> İmam Mücahid
=> İmam-ı Muhammed
=> İmam Şa'bi
=> İmam Zufer
=> İmam-ı Şa’ranî
=> Izzeddin Kassam
=> Kınalızâde Ali Çelebi
=> Kuduri
=> Ömer Nasuhi BiLMEN
=> Şeyh Muhammed El-Hazîn
=> Zemahşeri
=> Alkame bin Kays
=> Ata bin Yesar
=> Ebu Nuaym
=> Ebu'l Hasan Es'Ari
=> Hammad Ibn Seleme
=> Muhammed Esed
=> Emir Abdülkadir
=> Necmeddin-î Kübra
=> Seyh Ahmed Es-Serif Es-Sünûsî
=> Muhammed Hamidullah
=> İslam Tarihi
Program İndir
Dini Hikayeler
RESİMLER
SOHBETLER
 

Bedruddin Zerkesî

Bedruddin Zerkeşî

(1344-1392m.)

 

Kitabiyat

 

Tam adı, Ebû Abdullâh Bedruddîn Muhammed b. Abdullâh b. Bahâdır b. Abdullah ez-Zerkeşî'dir. Doğum ve vefat itibarıyla Mısırlı olup, Şafii mezhebine bağlı, Türk asıllı bir alimdir. O, imam ve allame olup, çeşitli kitapların musannifidir (derleyicisidir).

 

Hicrî 745 (1344) senesinde doğmuştur. Cemâluddîn el-İsnevî (ö. 772/1370) ve Sirâcuddîn el-Bulkînî (ö. 805/1403) adlı iki şeyhinden ilim tahsil ettikten sonra Halep'e giderek orada Şeyh Şihâbuddîn el-Ezra'î'den (ö.783/1381) ilim tahsil etmiş; Dımaşk ve başka yerlerde hadis dinlemiştir.

 

Fakih, usûlcü ve edip olan Zerkeşî, bu dalların her birinde üstün idi. Daha sonra ders verdi, müflülük yaptı, Karâfe-i Suğrâ'daki Kerîmuddîn Hankâhı'nın şeyhi oldu.

 

el-Birmavi (ö. 831/1428) şöyle demektedir: "O, dünya meşgalelerinden elini çekmişti ve dünyevi ihtiyaçlarıyla işlerini gören akrabaları olduğu için hiçbir işle meşgul olmazdı."

 

Hattı (yazısı) gerçekten çok kötü olduğundan yazısını okuyabilenler gayet azdı. 794 senesi, Receb ayının üçünde (26.05.1392 Pazar günü) Mısır'da vefat etti ve Karâfe-i Suğrâ'da Bektemir es-Sâkî (ö. 736/1335) Türbesi'nin yakınına defnedildi.

 

Zerkeşî, daha çok fıkıh (hukuk), fıkıh usulü, hadis, Kur'an ve tefsir ilimleriyle iştigal etmiş (uğraşmış) ve geriye otuzdan fazla eser bırakmıştır.

 

Eserlerinin listesi

 

·         Fıkıh ve Fıkıh Usûlü

o        el-Bahru'l-Muhit

o        ed-Dibac fi tavdih'l-minhac

o        İ'lamus-sacid fi ahkami'l-mesacid

o        Habaya ez-zevaya fi'l-fürü`

o        el-Mensur fi tertibi-l kava`idi'l-fıkhiyye

o        Zehru'l-'ariş Fi ahkami'l-haşiş

o        Selasilu'z-zeheb fi'l-usul

o        Luktatu'l-aclan ve billetu'z-zam'an

o        Fi ahkami't-temenni

o        el-Kava`id fil-fıkh (ev fil-furü`)

o        Hadimu'r-rafiı ve'r-ravda fil-furu' veya Hadimu'ş-şerhi ve'r-ravda

o        Hulasatu'l-fünun el-erba`a

o        Şerhu't-tenbih, li-Şirazi

o        Teşnifu'l-mesami` bi cem`i'l-cevami'

o        Şerhu'l-mu`teber li'l-Esnevi

o        Şerhu'l-veciz

o        el-Ğuraru's-sevafir, fi-ma yahtacu ileyhi'l-musafir

o        el-Ezhiyye Fi ahkami'l-ed`iyye,

o        Risale fi't-ta`un ve cevazi'l-firari minhu

o        ez-zerkeşiyye

o        en-Nuket ala umdeti'l-ahkam

o        Ma la yesa`u'l-mukellefe cehluhu

o        Muclil efrah şerhu telhisi'l-miftah (Tecelli'l-efrah)

o        Mecmuatu fıkh

o        Amelun min tıbb li-men habbe

o        et-tırâzu'l-muzehheb fi kavâ`idi'l-mezheb

o        Kitâbu'n-nikâh

 

·         Tefsir ve Kur'an İlimleri

o        el-Burhân fi `ulumi'l-kur'ân

o        Tefsiru'l-kur'ân

o        Keşfu`l-ma`ani Fi'l-kelâmi alâ kavlihi te`âlâ: "Velemmâ belağa eşuddehü",

 

·         Hadis ve Hadis İlimleri

o        el-İcâbe li-iradi mâ'stedrakethu `A'işe alâ's-sahâbe

o        etTezkira fil-ahadisi'l-muştehira

o        el-le'âliul-mensura fi'l-ahâdisi'l-muştehira

o        Tekmiletu şerhi'l-minhâc

o        el-Mu`teber fi tahrici ahâdisi'l-minhâc ve'l-muhtasar

o        Tahrici ahâdisi'r-Râfi'i

o        ez-Zehebul-ibriz fi tahrici ahâdîsi Fethi'l-aziz

o        etTenkih li-elFâzi'l-câmi`ıs-sahih

o        Şerhu'l-câmi`i's-sahih (veya) Şerhu`l-Buhâri

o        el-Muhtasar (fi'l-hadis)

o        en-Nuket alâ'l-Buhari

o        en-Nuket alâ İbnis-salah

o        Şerhul-erbain en-neveviyye, Şerhu'l-Buhari

 

·         Arap Dili ve Belağatı

o        Ma`na lâ ilâhe illa'llâh

o        et-Tezkiratu'n-nahviyye

o        Rabi`u'l-ğazlân Fi'l-edeb

o        Şerhu kasideti'l-burde

o        el-'Arudu's-saviye

 

·         Rical ve Vefeyât

o        Ukudu'l-cumân

o        Muhtasaru `ukudi'l-cumân zeylu vefeyâtil-a`yân


                               
                                       Facebook'ta Paylaş
Bugün 92023 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol