1e1 islam
DİNİ BİLGİLER
En Güzel Hutbeler
Dua Arşivi
Çocuklar İçin
Allah Dostları (K.S.)
=> Ahmet Mahmut Ünlü (Hayatı)
=> Ebu Hanife
=> Muhammed B. İdris Es-Safii
=> Ahmed b. Hanbel
=> İmam-i Mâlikî
=> İmam-i Buhâri
=> İbn-i Mace
=> Ebu Davud Süleyman
=> İmam-i Müslim
=> İmam-i Tirmizi
=> İmam Nesai
=> İbn Hacer el-Askalanî
=> Mevlana Celaledin-i Rumi
=> Haci Bektas-i Veli
=> Yunus Emre
=> Aziz Mahmud Hüdâî
=> Semseddin Ahmed Sivâsî (Kara Sems) hazretleri
=> Sivâsi Abdülmecit Efendi
=> İbrahim Hakki Efendi
=> Said Pasa Hazretleri
=> Molla Gürâni
=> Abdülhakim Arvasî
=> ibn-i Haldun
=> Süleyman Çelebi
=> Mimar Sinan
=> Mehmet Akif Ersoy
=> Muhammed ikbal
=> Hasan en-Nedvi
=> Necip Fazıl Kısakürek
=> İsmail Hakkı İzmirli
=> İmam Zühri
=> Osman Yüksel Serdengeçti
=> Sa’di Sirazî
=> İskilipli Atif hoca
=> Timurtaş Uçar
=> Cahit Zarifoğlu
=> Fethi Gemuhluoğlu
=> Ömer b. Abdulaziz
=> Hasan-i Basri
=> Akşemseddin
=> Ebu Yusuf
=> Hasan es-Seybani
=> İmam et-Taberi
=> İmâm el-Mâtürîdî
=> İmam el-Es'ari
=> İmam-i Gazzali
=> Muhyiddin-i Arabi
=> İmam Bûsîrî
=> Kurtubi
=> Kadi Beydavi
=> Ibn-i Kesir
=> Mevlana Câmi
=> İbn-i Abidin
=> Bediüzzaman Said Nursi
=> Süleyman Hilmi Tunahan
=> Mustafa Sabri efendi
=> Mehmed Zahid Kotku
=> Mevdudi
=> Hasan El-Benna
=> Seyyid Kutub
=> İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye
=> Taberi
=> Nesefi
=> Abdurresid I. Efendi
=> Mustafa Sibai
=> Abdullah Dehlevî
=> Abdurrahman el-Hazini
=> Abdurrahman Tagî
=> Ahmed Siranli
=> Ahmed Ziyaüddin-i Gümüshanevi
=> Bedruddin Zerkesî
=> Buhurîzâde Mustafa Efendi
=> Ebü’l-Hasan-i Sazilî
=> Firuzabadi
=> Gönenli Mehmet Efendi
=> Hariri
=> Hızır Bey
=> İbn Abdilber
=> İbn-i Kemal
=> İmam İbn Fevrek
=> İmam Mücahid
=> İmam-ı Muhammed
=> İmam Şa'bi
=> İmam Zufer
=> İmam-ı Şa’ranî
=> Izzeddin Kassam
=> Kınalızâde Ali Çelebi
=> Kuduri
=> Ömer Nasuhi BiLMEN
=> Şeyh Muhammed El-Hazîn
=> Zemahşeri
=> Alkame bin Kays
=> Ata bin Yesar
=> Ebu Nuaym
=> Ebu'l Hasan Es'Ari
=> Hammad Ibn Seleme
=> Muhammed Esed
=> Emir Abdülkadir
=> Necmeddin-î Kübra
=> Seyh Ahmed Es-Serif Es-Sünûsî
=> Muhammed Hamidullah
=> İslam Tarihi
Program İndir
Dini Hikayeler
RESİMLER
SOHBETLER
 

İmam Zufer

İmam ZUFER
(110 -150 h.)

 dini-74.gif

 

Fakihlerin büyüklerinden ve Hanefilerin imâmlarından bir zattır. Kendisi ikinci tabakadan olup, mezhepte müctehid idi. Fikirleri ve irfanı genişti. Asîl bir mesleğe bağlı,necip ve muharrir bir âlimdi.

 

İsmî Ebu'l-Handil veya Ebu Halid, Züfer bin Handil bin Salih el-Kûfî'dir. Kitab yazan on zattan biridir.

Hicrî 110 senesinde cihana ayak basmış, 150 senesinde dünyanın keşmekeşinden kurtulmuşlardır.

 

Babası, Isfahan'da Hendil şehrinin valisiydi. İmâm Züfer de orada oturuyordu. Başta hadîs-i şerif tahsili yaptı.

İmâm Hanefi'nin meclislerine mazhar olmuşlardır. İmâm Ebu Hanife bu zâtı çok sever, hatta : "Talebelerimin en mükemmelidir." diye taltif buyururlardı.

 

Meşhûr alimlerden Muhammed bin Abdullah el-Ensarî, Halef bin Eyyub, Asım bin Yusuf, Hilâl er-Razi gibi dehâlar hep İmâm Züfer'in ders halkasından yetişmişlerdir. Biraderinden kalan mirası almak için, Kûfe'den Basra'ya gitmişlerdi. Basra'ya geldiklerinde ahali kendisinin kemâlatına meftun olarak Basra'da kalmasını rica ederler.

 

Hayli vakit Basra'da kalmış, irfânının yüceliği ile bütün ilim erbabının basiretlerini nurlandırmışlardır. Yüce nâmı, büyüklüğüne yaraşır idi. Her nerede olursa olsun, ilmî meselelerden başka, dünyaya ait boş söz söylemezlerdi. Hatta bir mecliste bu yolda boş bir söz söylenmeye başlayınca, derhal o meclisi terkeder, çıkarlardı. Kadı olmasını teklif ettiler, hatta zorladılar, kabul etmedi. Bunun için evine kapanarak kaybolmuştu. Ahali, İmamın kaybolması üzerine müteessir olmuşlar ve memleketi dolaşarak, İmam Züfer af olundu, ortaya çıksın, diye ni'da etmişlerdi. Bunun üzerine İmam Hazretleri hanesinden dışarı çıkarak tekrar tedrisata başlamışlardır. İmam Hazretleri : "Ben birkaç meseleden başka İmam Azam'a muhalefet etmedim." buyurdular.

 

Kendisine bir sual sorulduğu vakit, geniş cevap verir, hem de iddia olunan şeyi kati delillerle isbat ederlerdi. Tevazu ve teşekkür eseri olarak : "Ben, Ebu Hanife'ye muhaiefet edemem, her zaman ilmiyle beni susturur,o " derlerdi.

 

Muammer bin Hasan isimli zat, İmam'a hitaben : "İmam Züfer ile İmam Yûsuf, Ebu Hanife'ye nisbetle nasıldırlar?" diye sordular. İmam Hazretleri : "Biz serçe kuşunun şahin yanındaki ehemmiyetine benzeriz." demişlerdi.

 

Vefat etmeden önce borcunu tasfiye etmişlerdi. Ne kadar parası varsa hepsini kardeşine terk etmiştir. Kardeşi Sabbah, Beni Tahmim Kabilesinde çalışmakta idi.

 

İmam Züfer Hazretleri ahir ömrüne kadar tâat ve ibadet ile meşgul olmuşlardı. Yüce vicdanları her türlü insani meziyetin cilvegahı idi. Allah ona rahmet etsin.


        dini-22.jpg 

                                             Facebook'ta Paylaş
Bugün 92024 ziyaretçikişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol